flipbuilder_help

Tôi có thể thêm người dùng cụ thể cho sách lật của mình không

Câu trả lời chắc chắn là có. Nếu bạn muốn thêm người dùng cụ thể cho sổ lật của mình, bạn có thể đặt nhiều mật khẩu cho những người dùng khác nhau.

1. Trong cửa sổ chính, hãy chọn [Mật khẩu].

2. Chọn [Mật khẩu được bảo vệ][Nhiều].

3. Nhấp vào [Cộng] để nhập tài khoản và mật khẩu của người dùng.

4. Khi hoàn tất, hãy nhấp vào [Cộng] và người dùng và mật khẩu sẽ được thêm vào danh sách thành công.

Bạn cũng có thể nhấp vào [Xóa bỏ] để xóa người dùng hoặc nhấp đúp vào số mật khẩu để chỉnh sửa.

set-up-multiple-passwords

Bạn cũng có thể đặt gợi ý mật khẩu để nhắc nhở người dùng về mật khẩu của họ. Ngoài ra, bạn có thể đặt người dùng bắt đầu đọc từ trang nào. Sau đó, bạn có thể nhấp vào [Xem trước] để xem hiệu quả của cài đặt của bạn.

custom-password-hint-and-encrypted-pages

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt