flipbuilder_help

Có cách nào để theo dõi sách lật của tôi không

Đúng! Vui lòng thêm ID Google Analytics trong cài đặt HTML. Nhưng bạn chỉ có thể theo dõi thống kê toàn bộ thư mục. Ở đây chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một cách để theo dõi sách lật.

Các bước: Di chuyển đến “Cài đặt thiết kế” > Chọn “Cài đặt HTML” > Thêm ID Google Analytics.

add-Google-Analytics-ID

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt