flipbuilder_help

Cách xem trước các hiệu ứng sách lật của tôi trước khi xuất bản

Trong cửa sổ chính, sau khi tùy chỉnh sách lật, bạn có thể nhấp vào [Xem trước] để xem trước các hiệu ứng sách lật của bạn.

Trong cửa sổ bật lên, hãy quét mã QR bằng điện thoại. Hoặc sao chép URL và mở nó trong trình duyệt của bạn.

Ghi chú: Đảm bảo rằng cả điện thoại và máy tính của bạn đều là mạng WI-FI.

preview-your-flipbook-effects

Ảnh hưởng của [Xem trước] tính năng:

the-effect-of-preview-your-book

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt