flipbuilder_help

Tôi có thể bảo vệ sách lật đã xuất bản của mình không

Tất nhiên, bạn có thể bảo vệ sách lật của mình bằng cách đặt một mật khẩu duy nhất hoặc nhiều mật khẩu. Nếu bạn muốn giữ sách lật của mình ở chế độ riêng tư, có 2 cách để bảo vệ sách của bạn.

A. Thiết lập một mật khẩu duy nhất #

1. Trong thanh bên, hãy nhấp vào [Mật khẩu].

2. Chọn [Mật khẩu được bảo vệ].

3. Bạn có thể đặt một mật khẩu duy nhất. Nhập mật khẩu duy nhất vào chỗ trống. Chỉ những người dùng có mật khẩu này mới có thể mở và đọc sách của bạn.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh gợi ý mật khẩu để nhắc nhở người dùng về mật khẩu của họ và đặt phạm vi trang được mã hóa. Ngoài ra, bạn có thể xem trước sách lật được mã hóa trong cửa sổ xem trước.

set-single-password

B. Thiết lập nhiều mật khẩu #

1. Trong thanh bên, hãy nhấp vào [Mật khẩu].

2. Chọn [Mật khẩu được bảo vệ] và bạn có thể đặt nhiều mật khẩu cho những người dùng cụ thể.

3. Nhấp vào [Cộng] và nhập ID người dùng và mật khẩu trong danh sách.

4. Nhấp vào [Cộng]. Chỉ những người dùng sử dụng những ID người dùng và mật khẩu này mới có thể mở và đọc sách lật của bạn.

Bạn cũng có thể tùy chỉnh gợi ý mật khẩu để nhắc nhở người dùng về mật khẩu của họ và đặt các trang được mã hóa. Ngoài ra, bạn có thể bấm vào [Xem trước] để xem hiệu quả của cài đặt của bạn trong cửa sổ xem trước.

set-multiple-password

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt