flipbuilder_help

Tôi có thể giảm bóng ở đâu trên cuốn sách

1. Sau khi nhập tệp của bạn, trong cửa sổ chính, hãy chọn [Cài đặt].

2. Nhập "bóng" vào hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó.

3. Sau đó nhập các thông số bạn muốn thiết lập vào ô trống.

giảm-bóng-trên-sách

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt