flipbuilder_help

Làm cách nào để chia sẻ sách lật qua email

Phương pháp 1 #

Xuất ra sách lật dưới dạng HTML, EXE, APP, APK. Sau đó, tải nó lên dịch vụ đám mây. (ví dụ: dropbox) Nó sẽ tạo ra một liên kết chia sẻ để bạn có thể đặt liên kết vào phần chính của email một cách trực tiếp.
publish-the-book

Phương pháp 2 #

Tải sách lên máy chủ của bạn hoặc mua của chúng tôi Dịch vụ bổ trợ lưu trữvà chia sẻ liên kết sau khi bạn nhận được liên kết.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản lưu trữ của bạn. #

log-in-to-your-account

Bước 2: Chia sẻ sách lật của bạn #

Chọn một cuốn sách mà bạn muốn chia sẻ và nhấp vào [Đăng lại] biểu tượng. Sau đó, sao chép liên kết và dán trực tiếp vào email của bạn.
share-your-flipbook

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt