flipbuilder_help

Tôi có thể sử dụng các trang PDF có kích thước khác nhau không

Trên thực tế, bạn có thể. Không yêu cầu kích thước cho vùng trang, nhưng chúng tôi khuyên kích thước trang của mỗi trang trong tệp PDF phải giống nhau. Kích thước lý tưởng là bằng diện tích của một mảnh giấy A4.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt