flipbuilder_help

Cách thiết lập trình tải trước hình ảnh sách điện tử của tôi

Trong cửa sổ chính, hãy chọn [Cài đặt][Cài đặt trình tải trước]. Nhấp chuột [Đang tải hình ảnh] để chọn hình ảnh trình tải trước.

set-up-preloader-image

Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước của hình ảnh tải. Và bạn có thể thiết lập [Đang tải chú thích], [Thời gian tải tối thiểu][Đang tải video] và các cài đặt trình tải trước khác.

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt