flipbuilder_help

Cách thay đổi ngôn ngữ cho giao diện người dùng ứng dụng

Đây là 2 phương pháp bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho giao diện người dùng ứng dụng.

Phương pháp 1 #

Trong trang bắt đầu, hãy nhấp vào [Ngôn ngữ] và chọn một ngôn ngữ hiển thị.

change-language-in-the-start-page

Phương pháp 2 #

Trong cửa sổ chính, nhấn vào [Tùy chọn] và bấm vào [Ngôn ngữ]. Sau đó chọn một ngôn ngữ làm ngôn ngữ hiển thị. Ngôn ngữ hiển thị của giao diện người dùng ứng dụng sẽ thay đổi.

change-language-in-the-main-window

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt