flipbuilder_help

Có cách nào để cập nhật sách hiện có mà không thay đổi URL không

Đúng. Có hai phương pháp để bạn cập nhật sách.

Phương pháp 1 #

Nếu sách đã được tải lên máy chủ của bạn, bạn cần xuất bản lại sách đã sửa đổi dưới dạng HTML và thay thế HTML cũ.
update-an-existing-book-without-changing-the-URL

Phương pháp 2 #

Nếu sách đã được tải lên FlipBuilder Cloud, vui lòng ghi đè sách.
Bước 1: Nhấp vào [Tải lên trực tuyến]> Chọn [Ghi đè một sách lật hiện có]. #
overwrite-an-existing-flipbook
Bước 2: Trong cửa sổ bật lên, chọn sách bạn muốn ghi đè> nhấp vào [Chọn]> nhấp vào [Tải lên]. #
replace-the-existing-book

Chúng tôi đề nghị bạn có thể lưu dự án khi hoàn thành cuốn sách của mình. Bạn có thể mở và sửa đổi dự án vào lần tới hoặc cập nhật sách hiện có bằng cách sử dụng phương pháp được đề cập ở trên.

open-or-save-the-project

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt