flipbuilder_help

Làm cách nào để chia sẻ sách của tôi qua DropBox / WeTransfer / Google Drive

Bước 1: Xuất bản sách của bạn. #

Nhấp chuột [Công bố] và chọn một định dạng mà bạn cần. (HTML được lấy làm ví dụ) Sau đó chọn [Nén thành ZIP sau khi xuất] và bấm vào [Xác nhận].
nén-your-flipbook-to-ZIP-after-output

Bước 2: Nhấp vào [Mở thư mục] để chọn tệp zip. #

mở thư mục

Bước 3: Chia sẻ sách của bạn qua DropBox / WeTransfer / Google Drive. #

Chọn tệp zip trong thư mục tới DropBox / WeTransfer / Google Drive.
upload-your-book-via-DropBox-or-WeTransfer-or-Google-Drive

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt