flipbuilder_help

Tôi có thể thay đổi tệp PDF hiện tại sau khi nhập không (nhập lại tài liệu PDF)

Có, bạn có thể!

Sau khi nhập (các) tệp PDF của bạn, hãy chọn [Tập tin] hoặc [Nhập PDF] trong cửa sổ chính. Chỉ ấn [Nhập lại] và bạn có thể nhập lại (các) tệp PDF của mình.

nhập lại PDF của bạn

Trong cửa sổ bật lên, hãy nhấp vào [Xác nhận] nếu bạn muốn lưu cấu hình sách.

Ghi chú: Các phần tử được thêm bằng Multimedia Editor sẽ không được giữ lại. Nếu bạn muốn lưu các cấu hình được thiết lập bởi Multimedia Editor, vui lòng lưu chúng dưới dạng [Mẫu của tôi] trước khi nhập lại.

Hoặc bấm vào [Hủy bỏ] nếu bạn muốn đặt lại cấu hình của cuốn sách mới của mình.

save-the-book-cấu hình

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt