flipbuilder_help

Cách xem trước các hiệu ứng sách lật của tôi trên điện thoại / máy tính bảng

Trong cửa sổ chính, sau khi tùy chỉnh sách lật, bạn có thể nhấp vào [Điện thoại]/[Máy tính bảng] để xem trước các hiệu ứng sách lật của bạn.

preview-your-flipbook-effects-by-phone-or-tablet

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt