flipbuilder_help

Cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị cho sách lật bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi

Trong cửa sổ chính, hãy chọn [Ngôn ngữ]. Sau đó, chọn một ngôn ngữ bạn muốn sử dụng và nhấp vào [Đứng đầu]. Ngôn ngữ đầu tiên trong số các ngôn ngữ đã chọn được lấy làm mặc định.

thay đổi-hiển thị-ngôn ngữ

Bên cạnh đó, bạn có thể bấm vào [Thay đổi ngôn ngữ] để chọn một ngôn ngữ làm ngôn ngữ hiển thị.

select-a-language-as-the-display-language

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt