flipbuilder_help

Làm cách nào để chia sẻ sách lên Facebook

Đây là 2 phương pháp để bạn chia sẻ sách trên Facebook:

Phương pháp 1 #

Tải sách lên máy chủ của bạn hoặc mua của chúng tôi Dịch vụ bổ trợ lưu trữvà chia sẻ liên kết sau khi bạn nhận được liên kết.

Chọn một cuốn sách mà bạn muốn chia sẻ và nhấp vào [Đăng lại] biểu tượng. Tiếp theo, copy link sách và chia sẻ lên tài khoản Facebook.

share-your-flipbook

Phương pháp 2 #

Vui lòng kích hoạt tính năng chia sẻ trong phần mềm sau khi tải sách của bạn lên, rồi chia sẻ lên Facebook thông qua nút chia sẻ (Chia sẻ theo cách này sẽ có hình thu nhỏ).

Bước 1: Nhấp vào biểu tượng [Chia sẻ] và chọn [Facebook] làm cách chia sẻ trong cửa sổ bật lên. #

choose-Facebook-as-a-sharing-way

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Facebook và chia sẻ sách. #

share-your-book-on-Facebook

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt