flipbuilder_help

Có thể kích hoạt một mã cấp phép trên nhiều máy tính không

Trên thực tế, nó phụ thuộc vào phiên bản bạn mua.

Lật PDF Plus hỗ trợ “Một mã cho 1 máy tính".

Flip PDF Plus Pro hỗ trợ “Một mã cho 2 máy tính ”.

Flip PDF Plus Corporate hỗ trợ “Một mã cho 4 máy tính ”.

Nếu bạn muốn sử dụng một giấy phép để kích hoạt phần mềm của chúng tôi trên nhiều máy tính, bạn có thể chọn Flip PDF Plus Pro hoặc Flip PDF Plus Corporate.

License Code

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt