flipbuilder_help

Tôi có thể thêm âm thanh nền cho cuốn sách đang lật của mình không

Vâng tất nhiên. Đây là 3 phương pháp bạn có thể thêm âm thanh nền cho cuốn sách đang lật của mình.

A. Thiết kế-Cài đặt-Tệp âm thanh nền #

1. Trong cửa sổ chính, hãy chọn [Thiết kế].

2. Nhấp vào [Cài đặt].

3. Nhập "âm thanh nền" trong hộp tìm kiếm và tìm kiếm nó.

4. Sau đó nhấp vào biểu tượng dấu cộng để tải lên tệp âm thanh nền của bạn. Bạn cũng có thể điều chỉnh âm lượng âm thanh nền.

thêm-nền-nhạc

B. Hỗ trợ-Tải lên MP3 #

1. Trong cửa sổ chính, hãy nhấp vào [Trợ lý].

2. Chọn một vai trò trợ lý làm trợ lý giọng nói.

3. Sau đó chọn [Tải lên MP3] và bấm vào [Duyệt] để tải lên tệp MP3 trực tiếp. Bạn cũng có thể thêm chú thích cho tệp MP3.

upload-your-MP3-file

C. Trình chỉnh sửa đa phương tiện-Âm thanh #

1. Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy chọn [Âm thanh].

2. Bạn có thể nhấp vào [Nhập âm thanh] để nhập âm thanh đơn lẻ hoặc nhiều âm thanh làm âm thanh nền. Bạn cũng có thể thực hiện nhiều cài đặt chơi hơn hoặc tùy chỉnh cài đặt của biểu tượng âm thanh này.

thêm âm thanh

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt