flipbuilder_help

Tôi có thể nhập các trang nhất định vào chương trình không

Tất nhiên, bạn có thể nhập tất cả các trang PDF hoặc chọn một phạm vi trang cụ thể của tệp PDF của bạn để nhập.

Nhấp vào [Nhập PDF] và chọn [Phạm vi trang] trong cửa sổ bật lên. Bạn có thể tùy chỉnh phạm vi trang cụ thể của tệp PDF sẽ được nhập. Chọn [Tùy chỉnh] và viết phạm vi trang vào chỗ trống.

Ví dụ : 1-20

import-certain-pages-into-the-program

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt