flipbuilder_help

Cách tạo trình chiếu hình ảnh bật lên cho sách điện tử 3D

1. Trong trình chỉnh sửa đa phương tiện, hãy chọn một phần tử đích.

2. Nhấp vào [Hành động kích hoạt].

3. Chọn [Kích hoạt khi nhấp chuột].

4. Nhấp vào [Hình ảnh bật lên].

5. Sau đó chèn hình ảnh.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa tiêu đề và mô tả để cung cấp cho người đọc thông tin chi tiết hơn.

Dán một liên kết có liên quan vào đây để trang sẽ tự động chuyển đến trang web của bạn khi người đọc nhấp vào hình ảnh bật lên.

6. Nhấp vào [Tiết kiệm] hoặc [Lưu & xem trước] để xem trước ảnh hưởng của cài đặt của bạn.

tạo-pop-up-hình-ảnh-trình chiếu

Hiệu quả của các cài đặt trên như sau:

hiệu ứng của cửa sổ bật lên-hình ảnh

Được cung cấp bởi BetterDocs

viTiếng Việt