flipbuilder_help

วิธีเปลี่ยนภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้แอปพลิเคชัน

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของแอปพลิเคชันได้ 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1 #

ในหน้าเริ่มต้น คลิก [ภาษา] และเลือกภาษาที่แสดง

change-language-in-the-start-page

วิธีที่ 2 #

ในหน้าต่างหลัก ให้กด [ตัวเลือก] และคลิก [ภาษา]. จากนั้นเลือกภาษาเป็นภาษาที่แสดง ภาษาที่แสดงของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของแอปพลิเคชันจะเปลี่ยนไป

change-language-in-the-main-window

Powered by BetterDocs

thไทย