flipbuilder_help

Làm cách nào để nhận được tiền hoàn lại của chương trình

Bước 1: 

Đối với máy tính có hệ điều hành Windows, nhấn [Ctrl + Alt + U] để thu hồi mã giấy phép của bạn.

Đối với máy tính có hệ điều hành Mac, nhấn [Ctrl + Option + U] để thu hồi mã giấy phép của bạn. 

Mã giấy phép sẽ không hợp lệ vĩnh viễn sau khi bạn thu hồi thành công.

Bước 2: Chụp ảnh màn hình của nội dung bật lên và gửi nó đến dịch vụ khách hàng.Sau đó bạn có thể được hoàn lại tiền của chương trình.

Thu hồi mã giấy phép của bạn

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt