flipbuilder_help

รหัสใบอนุญาตหนึ่งรหัสสามารถเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์หลายเครื่องได้หรือไม่

อันที่จริงมันขึ้นอยู่กับรุ่นที่คุณซื้อ

Flip PDF Plus รองรับ “หนึ่งรหัสสำหรับ 1 คอมพิวเตอร์".

Flip PDF Plus Pro รองรับ “หนึ่งรหัสสำหรับ 2 คอมพิวเตอร์”.

Flip PDF Plus Corporate รองรับ “หนึ่งรหัสสำหรับ 4 คอมพิวเตอร์”.

หากคุณต้องการใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียวเพื่อเปิดใช้งานซอฟต์แวร์ของเราในคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง คุณสามารถเลือก Flip PDF Plus Pro หรือ Flip PDF Plus Corporate

License Code

Powered by BetterDocs

thไทย