flipbuilder_help

Tôi có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình ở đâu (Phương thức thanh toán, Địa chỉ thanh toán, Email thanh toán)

Bước 1: Nhấn [Ctrl + Alt + U] để thu hồi mã giấy phép của bạn #

Mã giấy phép sẽ không hợp lệ vĩnh viễn sau khi bạn thu hồi thành công.

Bước 2: Chụp ảnh màn hình của nội dung bật lên và gửi nó đến dịch vụ khách hàng. #

Sau đó, bạn có thể nhận được tiền hoàn lại của chương trình.
Revoke Your License Code

Powered by BetterDocs

viTiếng Việt